اداره طراحی و نظارت

 

معرفی رئیس اداره
آقای مهندس محمد حسن معرف زاده از سال 1373 همکاری خود را با دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن آغاز نموده است.

مسئولیتها و مشاغل 
کارشناس ساختمان از سال 1373 لغایت 1381
کارشناس ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری 
رئیس اداره طراحی ونظارت از سال 1381 تا کنون