ساختمان 1012

       ساختمان  آموزشی  به متراژ4500 متر مربع