کادر اداری

تاسیسات مکانیک:
محمد کماچی- ابولفضل آهنگربیک- علی یوسف زاده
تاسیسات برق:
سعید اخوان فرد -تورج تهامی فر