اسامی کارکنان

تاسیسات مکانیک:
محمد کماچی-ابولفضل آهنگربیک-علی یوسف زاده-علی رمضانی- بهمن محمدی-علی ممشلی
تاسیسات برق:
سعید اخوان فرد-تورج تهامی فر-مرتضی فکری-فرزاد حیدر- رمضان یزدان پناه
آهنگری:
مهر علی خاکپور-فرشاد حنیفی-
نجاری:
حسن میرزای-ابراهیم پازوکیان